Doel Palliatieve sedatie is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt om ondraaglijk lijden aan refractaire symptomen aan het einde van het leven te verlichten. Palliatieve sedatie wordt soms verward met euthanasie. Wij gingen na welke kennis er is en welke opvattingen er leven bij het Nederlandse publiek over palliatieve sedatie. Opzet Dwarsdoorsnede-vragenlijstonderzoek onder de Nederlandse bevolking, gevolgd door kwalitatieve interviews. Methode 1960 personen vulden een enquête in, waarin onder andere een vignet over palliatieve sedatie was opgenomen (respons 78%). 16 deelnemers werden geïnterviewd. Resultaten In totaal gaf 22% van de respondenten aan de term ‘palliatieve sedatie’ te kennen. Uit de interviews bleek dat er verschillende ideeën bestaan over wat de term behelst. 81% van de respondenten was het eens met de toepassing van sedatie zoals beschreven in een vignet van een patiënt met onbehandelbare pijn en een levensverwachting van minder dan 1 week, bij wie de sedatie werd ingezet om het lijden te verlichten. Dit percentage was lager (74%; p = 0,007) bij een levensverwachting van minder dan 1 maand, maar vergelijkbaar wanneer de sedatie werd ingezet om de dood te bespoedigen (79%, p = 0,54). Conclusie Het grootste deel van het Nederlandse publiek accepteert het inzetten van palliatieve sedatie aan het einde van het leven, al zou dat mogelijk een levensbekortend effect hebben. Er bestaat verwarring over wat palliatieve sedatie precies inhoudt. Hier zouden medische professionals rekening mee moeten houden wanneer zij communiceren met patiënten en hun dierbaren over beslissingen rondom het levenseinde.

hdl.handle.net/1765/134923
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
University Medical Center Utrecht

van der Kallen, H. T., Raijmakers, N., Rietjens, J., van der Male, A., Bueving, H., van Delden, H., & van der Heide, A. (2014). Kennis en opvattingen van het Nederlandse publiek over palliatieve sedatie. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 2014(158). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/134923