Geschil tussen voormalige echtelieden bij ‘verdeling’ van hun fictieve ontbonden huwelijksgemeenschap over de vraag of het tijdens het huwelijk aan de vrouw uitgekeerde bedrag ter zake van vergoeding van immateriële schade, waarmee zij een perceel grond heeft gekocht waarop later de voormalige echtelijke woning is gebouwd, in de gemeenschap is gevallen dan wel wegens verknochtheid ‘op enigerlei bijzondere wijze’ daarbuiten is gebleven; verknochtheid als bedoeld in artikel 1:94 lid 3 BW; invloed zaaksvervanging; aard en strekking finaal verrekenbeding; toepasselijkheid artikel 1:95 lid 2 BW.

, ,
hdl.handle.net/1765/14038
Ars Aequi: juridisch studentenblad
Private Law

Nuytinck, A. (2008). Voortgezette verknochtheid en zaaksvervanging in het huwelijksvermogensrecht. Ars Aequi: juridisch studentenblad, 57(11), 806–811. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/14038