Onder deze titel heeft Dr. van Oenechten een afgerond en geperfektionneerd geheel van zijn ten dele reeds gepubliceerde onderzoekingen in boekvorm doen verschijnen. Behalve zijn bekende studien over de samenhang tussen de produktiviteit van her kapitaal en de rente geeft de schrijver hier ook beschouwingen over de grond en de arbeid. Voor de niet-ingewijde lezer waartoe schrijver dezes zich heeft te rekenen -- bevatten deze laatste uiteraard reeds een aantal belangwekkende samenvattingen over war er op dit gebied reeds is ontteed en waargenomen. De meeste belangstelling zullen toch echter de twee laatste hoofdstukken, welke over verminderende meeropbrengsten van her kapitaal en over gevolgen daarvan handelen, wel trekken, niet het minst omdat de schrijver zijn belangrijkste bijdragen tot de theoretiese ekonomie op dit gebied heeft geleverd. Daarover moge dan ook enigszins meer in detail worden gesproken.