Op 24 september 2008 is bij de Tweede Kamer wetsvoorstel 31 714 ingediend tot wijzi-ging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met verlening aan de notaris van bevoegdheden in verband met gemeenschappelijke verzoeken tot echt-scheiding en tot ontbinding van een geregistreerd partnerschap.1 Dit wetsvoorstel intro-duceert in wezen de zogenaamde ‘echtscheidingsnotaris’. Daartoe wordt niet het mate-riële echtscheidingsrecht, maar uitsluitend het echtscheidingsprocesrecht gewijzigd. In het hierna volgende behandel ik kort de wijzigingen.

Additional Metadata
Keywords burgerlijk recht, civil law, private law
Publisher Sdu Uitgevers
Persistent URL hdl.handle.net/1765/14207
Citation
Nuytinck, A.J.M. (2008). Daar is hij dan: de echtscheidingsnotaris!. Sdu Uitgevers. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/14207