In de Bestuurskunde wordt slechts betrekkelijk weinig aandacht besteed aan vraagstukken rondom HRM en arbeidsbeleving. Aangezien uit diverse studies in de private sector blijkt dat investeringen in HRM de arbeidsbeleving en arbeidsprestatie van werknemers positief beïnvloeden, wordt in dit artikel op basis van een groot databestand bezien wat de invloed is van het gebruik van HRM-instrumenten op de arbeidssatisfactie van werknemers in de Nederlandse publieke sector. De drie centrale hypothesen worden bevestigd, waaruit blijkt dat: a) individuele kenmerken van werknemers in de publieke sector slechts een gering effect hebben op de arbeidssatisfactie; b) HRM-instrumenten hierop een positief effect hebben, dat echter c) vooral indirect is en tot stand komt via de invloed op arbeidssatisfactie van baan- en organisatiekenmerken.