De huidige noodtoestand maakt het tot een plicht voor economisten om op te houden met confrontaties tussen monetaristen, aanbodeconomen, anti-reguleringseconomen en keynesianen. De essentie van wetenschappelijk werk is om uit een these (b.v. die van Keynes) en een of meer antithesen (b.v. die van Friedman of een der andere moderne stromingen) een synthese af te leiden. De politici en de burgers hebben het recht dat te eisen. Criterium voor een synthese is een betere verklaring voor wat er in het (recente) verleden is gebeurd. Door elk der genoemde stromingen zijn daartoe bijdragen geleverd, maar geen ervan heeft de wijsheid in pacht. De toetsing aan het criterium kan beginnen met submodellen, maar het laatste woord is aan een volledig model.