Doel van deze kroniek is het jaarlijks weergeven van de voornaamste ontwikkelingen op het vlak van aansprakelijkheidsrecht en (publiekrechtelijke) veiligheidsregulering met betrekking tot producten. Daarbij hanteren we het brede begrip ‘product’ zoals dat sinds 1999 in artikel 2 van de Richtlijn productaansprakelijkheid is gedefinieerd: roerende zaken (elektriciteit incluis), ook nadat zij een bestanddeel van een andere roerende of onroerende zaak zijn gaan vormen. Anders dan onder de 1985-versie van deze richtlijn, zijn inmiddels dus ook onbewerkte landbouwgrondstoffen en producten van de jacht als ‘product’ in de zin van de richtlijn te verstaan. Aangezien het hier om een breed begrip ‘product’ gaat, kan overigens soms sprake zijn van enige overlap met andere kronieken. Steeds zal de relevantie van de materie voor consumenten centraal worden gesteld. Bedacht dient overigens te worden dat dit overzicht niet uitputtend, maar slechts indicatief is voor de ontwikkelingen die zich op nationaal en Europees niveau afspelen.

, , , ,
hdl.handle.net/1765/16673
Tijdschrift voor consumentenrecht
Private Law

van Doorn, C.J.M, & van Boom, W.H. (2004). Productaansprakelijkheid en productveiligheid. Tijdschrift voor consumentenrecht, (3), 100–106. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/16673