Ten geleide Deze uitgave maakt deel uit van de sinds 1992 bestaande Rechtspraakreeks (eerder Rechtspraak Handelsrecht en Rechtspraak Privaatrecht genoemd). Voor deze reeks uitgaven, die alle een deelgebied van het privaatrecht behandelen, is gekozen omdat voorheen (en ten aanzien van de nog te verschijnen uitgaven in de reeks ook tot nu toe) geen toereikende compilatie in boekvorm voorhanden was (respectievelijk is) van de relevante rechtspraak op de volgende deelgebieden (in alfabetische volgorde) arbeidsrecht, burgerlijk procesrecht, insolventierecht, intellectuele eigendom, personen- en familierecht incl. huwelijksvermogensrecht en erfrecht, vermogensrecht en verzekeringsrecht. Rechtspraakbundels die het gehele privaatrecht of grote delen daarvan willen omvatten, zijn uit hun aard onvolledig omdat zij (moeten) volstaan met vermelding van de rechtspraak van de hoogste rechters en voorbij (moeten) gaan aan de – in voorkomende gevallen eveneens relevante – rechtspraak van lagere rechters. De gebruiker van een dergelijke bundel wordt daardoor onvolledig geïnformeerd. Bovendien schiet zo’n bundel zijn doel voorbij ingeval hij wordt geraadpleegd met het oog op slechts één van de deelgebieden. Het merendeel van de bundel laat de gebruiker dan links liggen. Het voordeel van de gekozen opzet bij de Rechtspraakreeks is dat sprake is van (a) deelbundels, die zich alle richten op één deelgebied van het privaatrecht, zodat de gebruiker alleen de bundel van ‘zijn’ rechtsgebied behoeft te raadplegen en (b) volledigheid, d.w.z. dat, in voorkomende gevallen, ook relevante uitspraken van lagere rechters alsmede beslissingen van anderen dan de burgerlijke rechter zijn opgenomen. Deze volledigheid wordt nog bevorderd doordat vrijwel iedere uitspraak is voorzien van een bondig commentaar met veelal verwijzingen naar andere rechtspraak alsmede literatuur. Alle deelbundels zijn onderwerpsgewijs (en, in voorkomende gevallen, tevens hoofdstuksgewijs) in rubrieken ingedeeld. De rubrieken worden door middel van sprekende kopregels aan de bovenzijde van iedere pagina aangeduid. De bundels zijn voorzien van een onderwerpsgewijze inhoudsopgave, een chronologisch, op (rechterlijke) instantie ingedeeld uitsprakenregister en een roepnamenregister. De opgenomen uitspraken zijn veelal niet integraal afgedrukt; meestal zijn slechts de van belang zijnde passages uit de beslissing(en), het cassatiemiddel, het verzoekschrift en/of de conclusie van de advocaat-generaal weergegeven. De deelbundels zijn met name bestemd, en bij uitstek geschikt, voor het universitair onderwijs: voor de docent én voor de gevorderde student die zich toelegt op de bestudering van het desbetreffende deelgebied van het privaatrecht. Zij zijn bovendien prima bruikbaar in het hoger beroepsonderwijs dat zich richt op de meer toegesneden juridische opleiding. Daarnaast bieden zij advocaten, bank- en bedrijfsjuristen, notarissen en anderen een compleet overzicht van rechtspraak en literatuur over onderwerpen, waarmee zij in de praktijk mogelijk vaak van doen hebben. De samenstellers van de deelbundels zijn afkomstig uit verschillende disciplines: universiteiten, bedrijfsleven, overheid, advocatuur en notariaat. Zij hebben, elk vanuit de eigen achtergrond, inzicht en ervaring in het desbetreffende deel - gebied. Door hun kennis te bundelen, kunnen deelbundels ontstaan die de deelgebieden in al hun facetten belichten. Niettemin geldt dat de samenstellers mensen zijn en dus niet volmaakt. Voor opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot de opzet en/of inhoud van de deelbundels houden zij zich dan ook graag aanbevolen. kernredactie M.Ph. van Sint Truiden E.J. Arkenbout A.A.J. Wissink

, ,
hdl.handle.net/1765/16692
Private Law

Nuytinck, A., Huijgen, W. G., Verstappen, L. C. A., & Wortman, S. F. M. (2009). Rechtspraakbundel. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/16692