In deze bijdrage staan de zogenaamde verdelingsbeslagen centraal. Dit zijn het in art. 733 Rv geregelde deelgenotenbeslag en het in art. 768 e.v. Rv geregelde maritale be-slag. Beide beslagen worden gelegd in het kader van een op handen zijnde verdeling van een gemeenschap. In deze bijdrage worden de beide verdelingsbeslagen in het stelsel van bewarende maatregelen dat bestaat in het kader van de verdeling geplaatst en wordt beoordeeld of dit stelsel in het algemeen en beide verdelingsbeslagen in het bijzonder voldoen in het licht van de belangen van de bij verdeling betrokken partijen. Vervolgens worden beide beslagen op twee punten vergeleken, te weten ten aanzien van de mogelijkheid om het beslag bij wege van anticipatie te leggen vóórdat de ge-meenschap voor verdeling vatbaar is en ten aanzien van het vereiste dat in het beslag-rekest vrees voor verduistering wordt gesteld. Uit deze vergelijking volgt dat het stelsel van bewarende maatregelen dat in het kader van de verdeling van een gemeenschap bestaat op één punt incompleet is. Behoudens voor (gewezen) echtgenoten ontbreekt de mogelijkheid voor de deelgenoten en hun schuldeisers om beslag te leggen op de goederen van de gemeenschap in verband met de waarde die deze goederen vertegenwoordigen. Verder blijkt dat zowel maritaal be-slag als deelgenotenbeslag kan worden gelegd voordat de gemeenschap vatbaar is voor verdeling, al lijkt voor het deelgenotenbeslag de tekst van art. 733 Rv in een andere rich-ting te wijzen. Tevens blijkt dat het stelsel waarin voor ter verkrijging van een beslagver-lof niet de eis van vrees voor verduistering geldt voor het deelgenotenbeslag, maar wel voor het maritale beslag op hoofdlijnen juist is. De eis van vrees voor verduistering is echter niet op zijn plaats nadat de huwelijksgemeenschap is ontbonden, terwijl deze eis juist wel op zijn plaats is indien deelgenotenbeslag wordt gelegd door een privéschuldei-ser van een deelgenoot.

, , , , , , , , , ,
Kluwer
hdl.handle.net/1765/16695
Private Law

Tuil, M. (2009). Verdelingsbeslagen. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/16695