Zoals uit het voorwoord van dit jaarboek blijkt, is de belangrijkste aanleiding voor dit artikel de teruggang in de orderportefeuille van architectenbureaus en de daarmee gepaard gaande sterke aehteruitgang van de werkgelegenheid in deze branche. De hulp van marketing wordt ingeroepen om nieuwe perspectieven te ontwikkelen. Direct al kan worden opgemerkt dat marketing niet moet worden beschouwd als een wondermiddel dat alle problemen oplost. Het lijkt tamelijk laat om de hulp van marketing in te roepen als de branche reeds onder grote druk staat. Ook als het goed gaat, is een goede marketing-strategie een eerste vereiste, al is het alleen maar om te zorgen dat het ook goed blijft gaan. Niettemin geldt ook hier: 'beter laat dan nooit' en in nevenstaand artikel zal verder worden uitgewerkt hoe een marketing-benadering vorm kan krijgen binnen het beleid van een arehitectenbureau en kan bijdragen tot meer marktgericht ondernemen in deze bedrijfstak. We beperken ons hierbij tot het zelfstandige architektenbureau dat, onafhankelijk van opdrachtgever en uitvoerend bouwbedrijf, betrokken is bij de voorbereiding, het ontwerpen en de realisatie van bouwwerken. Vragen komen aan de orde zoals: hoe kunnen we de problematiek van een dergelijk bureau vertalen in marketing-termen, welke zijn de specifieke kenmerken (produkt, opdrachtgevers, concurrenten en omgeving) van de markt van architectenbureaus, welke marketing-instrumenten heeft het architectenbureau en hoe kunnen deze worden ingezet. Uiteraard is er een grote diversiteit aan bureaus en is niet ieder aspect is even relevant voor ieder bureau. Ongetwijfeld zijn er bureaus die, soms expliciet, veelal wellicht impliciet, reeds opereren volgens een marketing- concept, dat wil zeggen bij hun beleid de beboeften en wensen van hun afnemers (opdrachtgevers) als uitgangspunt nemen, Daarnaast lijken er veel bureaus te zijn waarbij de eigen opvattingen over hoe het produkt moet worden ontwikkeld en vormgegeven zodanig domineren, dat veeleer sprake is van produktgerichte dan van marktgericbte benadering. In dit artikel wordt eerst aandacbt besteed aan marketing als vakgebled, waarbij het marketingconcept centraal staat. Daarna wordt de marketingbenadering toegepast op het architectenbureau.