De onbevredigende ontwikkelingen in de bezorgende melkdetailhande1 hebben ertoe geleid dat het Bedrijfschap Detai1handel in Me1k, Me1k- en Zuive1produkten een onderzoek heeft doen instel1en naar de omvang en de oorzaken van de problemen, die zich in deze bedrijfstak voordoen. In het Kader van het structuuronderzoek nieuwe stijl zou ernaar moeten worden gestreefd om op zo kort mogelijke termijn tot een inzicht in de situatie van de branche en tot zo concreet mogelijke aanbevelingen te komen. Bij de uitvoering van het onderzoek kon worden beschikt over aankoopgegevens uit het nationaal consumentenpane1 van het Nederlands Instituut voor Agrarisch Marktonderzoek over de peri ode 18 mei 1975 - 14 juni 1975. Het Produktschap voor Zuive1 ste1de de gegevens van een enquete onder de bezorgende detailhandel in melk en melkprodukten uit 1974 ter beschikking voor nadere analyse. Door het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf werd het basismateriaal van een enquete onder honderd melkslijters uit 1973 voor verdere bewerking beschikbaar gesteld. Het onderzoek werd begeleid door een Beleidscommissie waarin zitting hadden: vertegenwoordigers van het Bedrijfschap Detailhandel in Melk, Melk- en Zuivelprodukten, van het Produktschap voor Zuivel, van particuliere organisaties uit diverse schakels van de bedrijfskolom van melk en melkprodukten, en van de Ministeries van Economische Zaken en van Landbouw en Visserij. Deze commissie stond onder voorzitterschap van Ir. B. van Dam. (zie bijlage 1 voor de samenste1ling van de Beleidscommissie).

, ,
Bedrijfschap Detailhandel in Melk en Melk- en Zuivelproducten, Den Haag
hdl.handle.net/1765/18392
ERIM (Electronic) Books and Chapters
Erasmus Research Institute of Management

Meulenberg, M. T. G., van Tilburg, A., & Wierenga, B. (1976). Onderzoek naar de mogelijkheden van de bezorgende melkdetailhandel. ERIM (Electronic) Books and Chapters. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/18392