In deze bijdrage wordt het arrest HR 30 oktober 2009, LJN BJ0861, RvdW 2009, 1271 (Hamm q.q./ABN AMRO) besproken. Aan de orde komen de wachtperiode die voor de curator geldt op grond van het arrest ING/Verdonk, de informatieverschaffing door de curator aan de pandhouder en de kosten daarvan en (de gevolgen van) het rechtmatig en onrechtmatig innen van de verpande vorderingen door de curator.

Hamm/ABN AMRO, burgerlijk recht, civil law, informatieverschaffing door de curator, inning vorderingen, ongerechtvaardigde verrijking, pandrecht, private law, stille verpanding, superboedelvordering,, wachtperiode
hdl.handle.net/1765/19370
Private Law

Tuil, M.L. (2010). Hamm q.q./ABN AMRO: inning van stil verpande vorderingen tijdens faillissement. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/19370