Het onderzoek bij kinderen en adoleseenten met een auditieve stoornis heef! zieh lange tijd goeddeels gerieht op ondenverpen als spraak- en taalverwerving, de daal-mee in verband staande eommunicatieproblematiek (zoals de invloed van verschillcndc coml11unicatiemethoden in de maeder-kind interacties en verschillen in ontwikkeling hlssen kinderen met en kinderen zander cuders met een auditieve stoornis) en cognitieve vaardighcden. Er wordt pas sinds de zeventiger jarcn systcmatisch ondcrzoek verricht naar de ontwikkcling op sociaal-emotionccl gebied. Over het algemeen wordt aangenomen dat emotionele problemen en gedragsproblemen bij dove volwassenen en kinderen vaker voorkomen dan bij horenden.

, , ,
Nationaal Fonds voor de GeesteIijke Volksgezondheid, Stichling Nationaal Fonds "He! Gebandicapte Kind", Stichting Levi Lassen, Stichting VSB Fonds Den Haag en Omstreken, lnstituut voor Doyen Etfatha
P.D.A. Treffers (Philip) , F.C. Verhulst (Frank)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/19729
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

van Eldik, T. (1999, February 3). Psychische problemen, gezinsbelasting, gezinsfunctioneren en meegemaakte stress bij dove kinderen: Een klinisch-epidemiologisch onderzoek. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/19729