Ongeveer 15% van de jeugdigen ondervindt (psychosociale) problemen en 5-7% heeft hulp nodig in welke vorm en onder welke naam dan ook (Mesman Schultz, Van Gageldonk & Messing, 1993; NRV, 1994b; Steinhausen, 1997; Verhuist e.a., 1997). De methodologische diversiteit van onderzoeken naar de prevalentie van de problematiek onder jeugdigen vóór 1980 (Bird, 1996) maakt vergelijking van de omvang van de problematiek over een langere periode lastig. Op basis van onderzoeken die vanaf 1980 zijn uitgevoerd, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de percentages in de loop van de tijd niet wezenlijk veranderen (Mesman Schultz, Van Gageldonk & Messing, 1993; Verhuist, 1996; Verhuist, Van der Ende & Rietbergen, 1997; Verhuist e.a., 1997). De omvang van de problematiek van jeugdigen verandert dus niet erg. Volgens Mesman Schultz, Van Gageldonk en Messing (1993) treden er wel verschuivingen op in de uitingsvormen van de problematiek, doordat specifieke categorieën jeugdigen, zoals zwerfjongeren, in omvang groeien en bepaalde hulpvragen frequenter dan voorheen voorkomen. Ook de manier waarop de zorg aan deze jeugdigen georganiseerd wordt, is met name het laatste decennium aan verandering onderhevig. De centrale gedachte achter het huidige jeugdzorgbeleid is dat een jeugdige met problemen de zorg moet krijgen die gepast is. De keuze voor de zorg moet in principe gebaseerd zijn op de problematiek van de jeugdige en niet op het aanwezige zorgaanbod, zoals voorheen vaak het geval was. Eisen die vanuit het belang van de jeugdige aan dit aanbod gesteld kunnen worden, zijn dat de zorg alle jeugdigen bereikt die deze behoeven en dat het bestaand aanbod een vermindering of ten minste een stabilisering van de problematiek bij alle jeugdigen betekent (Mesman Schuitz, Van Gageldonk & Messing, 1993). Om aan dergelijke eisen tegemoet te kunnen komen moet de adequate afstemming van het zorgaanbod op de problematiek een blijvend aandachtspunt zijn, zowel In onderzoek als praktijk.

, , , ,
F. Verheij (Fop) , M.C.H. Donker (Marianne)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/20417
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Berben, E.G.M.J. (2000, November 29). Als iedereen hetzelfde was.. : indicatiestelling in de jeugdzorg. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/20417