Aanleiding en vraagstelling: Sinds 2003 heeft binnen ENECO Infra een intensivering van het veiligheidsbeleid plaatsge-vonden. Deze intensivering heeft vooral betrekking gehad op de invoering van nieuwe regels en procedures, verscherpt toezicht en toegenomen veiligheidsvoorlichting en -training. De meeste maatregelen zijn van bovenaf opgelegd. Daarmee valt het veiligheidsbeleid te typeren als bureaucratisch. De bedoelingen van het geïntensiveerde veiligheidsbeleid waren het terug-dringen van het aantal incidenten en ongelukken en het verhogen van het veiligheidsbewust-zijn onder de medewerkers. Deze toegenomen inspanningen zijn afgelopen jaar gepaard ge-gaan met een lager aantal ongevallen met verzuim dan een paar jaar daarvoor. Toch is Infra nog altijd niet gevrijwaard van incidenten en ongelukken. De vraagstelling die centraal staat in dit onderzoek, luidt : hoe kan worden begrepen dat er ondanks de intensivering van het veilig-heidsbeleid nog altijd incidenten en ongelukken plaatsvinden binnen Infra?

Additional Metadata
Keywords Sociale verandering, sociale processen en sociale conflicten, Sociologie, Sociology
Publisher Erasmus University Rotterdam
Persistent URL hdl.handle.net/1765/22700
Citation
Abaaziz, I, Bacharias, Y, & Mascini, P. (2008). Veiligheidscultuur bij ENECO. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/22700