Commons, common pool of common property resources zijn wel bekende concepten uit de ontwikkelingsstudies over het gemeenschappelijk beheer van schaarse hulpbronnen. Tegenwoordig worden ze ook gehanteerd om licht te werpen op milieuproblemen en vraagstukken van ruimtelijke ordening in geïndustrialiseerde, verstedelijkte samenlevingen. Het is verbazingwekkend om te bemerken dat onderzoekers en beleidmakers hierbij opnieuw het wiel trachten uit te vinden. Terwijl men het, na twintig jaar debat en onderzoek, in de ontwikkelingsstudies ondertussen eens is geworden over de zin en onzin van verschillende beheersvormen van hulpbronnen, inclusief de communal property regimes, breekt men zich in de ontwikkelde wereld opnieuw het hoofd over de vraag of en hoe schaarse, waardevolle hulpbronnen gemeenschappelijk beheerd kunnen worden. Natuurbeschermers spreken over de atmosfeer en de wereldzeeën als global commons en planologen over de commons van de Kalverstraat en het Groene Hart. Dit paper vat de belangrijkste theoretische inzichten uit de ontwikkelingsstudies over succesvol en niet-succesvol beheer van common pool resources samen en trekt daaruit een wijze les voor milieukundigen, bestuurskundigen en planologen over de toepasbaarheid ervan in geïndustrialiseerde, verstedelijkte samenlevingen.