Samenvatting De onder de Wob verlangde documenten betreffen risicoanalyses van de schadegevolgen (planschade) ex art. 49 WRO bij de realisering van bouwprojecten. Anders dan de rechtbank is de Afdeling van oordeel dat de twee planschaderisicoanalyses dienen te worden aangemerkt als documenten die zijn opgesteld en bestemd voor intern beraad, te weten het beraad met betrekking tot de beleidsmatige beoordeling van de economische uitvoerbaarheid van de projecten. Dat de planschaderisicoanalyses tevens dienen om vast te stellen voor welk bedrag het college van de projectontwikkelaar een zekerheidsstelling zal eisen, betekent niet dat de planschaderisicoanalyses niet meer bedoeld zijn voor intern beraad. Dit betekent echter niet dat de rechtbank ten onrechte geoordeeld zou hebben dat het college de openbaarmaking van de planschaderisicoanalyses niet heeft mogen weigeren op grond van art. 11, eerste lid, Wob. Ingevolge dit artikel wordt in geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie verstrekt over de daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. De niet openbaargemaakte delen van de planschaderisicoanalyses bevatten in hoofdzaak een inschatting van de te verwachten planschade als gevolg van het gewijzigde planologische regime. Deze inschatting vindt plaats aan de hand van een aantal uit de jurisprudentie over art. 49 WRO afgeleide factoren. Hoewel de concrete risicobeoordeling en de inschatting van de te verwachten planschade het werk is van een deskundige waarbij enige mate van subjectiviteit niet is uitgesloten, betreft het in hoofdzaak toch een beoordeling aan de hand van genoemde objectieve factoren. Om deze reden bevatten beide planschaderisicoanalyses geen persoonlijke beleidsopvattingen als bedoeld in de Wob. ... etc.

, , , , , , , , , , , ,
hdl.handle.net/1765/23325
Jurisprudentie Bestuursrecht
Erasmus School of Law

Overkleeft-Verburg, G. (2009). ABRvS 16 december 2009, LJN: BK6716, zaaknr. 200809388/1/H3. Jurisprudentie Bestuursrecht, 1–4. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/23325