Voorwoord: In het debat over internationale migratie en integratie keert steeds vaker het begrip 'transnationalisme' terug. Daarmee wordt bedoeld dat migranten georiënteerd zijn en blijven op het land van herkomst of de wijdere diaspora, zowel in economische, culturele als politieke zin. Verondersteld wordt dat deze duurzame oriëntatie op het land van herkomst gevolgen heeft voor processen van assimilatie en integratie, alsmede voor hedendaags integratiebeleid. Opvallend in de debatten over deze problematiek is echter het gebrek aan gegevens en precieze begripsvorming. Deze verkennende studie probeert in deze lacune te voorzien. Het is één van de eerste empirische studies naar het fenomeen van transnationale betrokkenheid en integratie. In dit onderzoek zijn twee verschijningsvormen van transnationale betrokkenheid centraal gesteld. Ten eerste de transnationale activiteiten die migranten ondernemen. Het gaat hier om allerlei grensoverschrijdende economische, politieke en sociaal-culturele handelingen van migranten, zoals handeldrijven met het land van herkomst, het sturen van geld, betrokkenheid bij het politieke proces in het land van herkomst of het volgen van het nieuws. Ten tweede zijn we nagegaan met wie migranten zich identificeren. We spreken van transnationale identificaties wanneer migranten zich vanuit Nederland identificeren met landgenoten buiten Nederland (zowel in het herkomstland als in de internationale diaspora). Het gaat hier dus nadrukkelijk om grensoverschrijdende identificaties met buiten Nederland verblijvende landgenoten.

Additional Metadata
Keywords integratie, transnationaliteit
Publisher Risbo Contractresearch BV
ISBN 978-90-76613-23-9
Persistent URL hdl.handle.net/1765/23487
Citation
Engbersen, G.B.M, Snel, E, Leerkes, A.S, van San, M.R.P.J.R.S, & Entzinger, H.B. (2003). Over landsgrenzen. Risbo Contractresearch BV. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/23487