Huisartsen zien vaak patiënten met klachten over pijn en/of funktiestoornissen in het gebied van de schouder. De Continue Morbiditeitsregistratie van het Nijmeegs Universitair Huisartsen instituut vermeldt een gemid deld aantal spreekuurbezoeken wegens schouderklachten van 39 per duizend. Uit het Transitieproject van Lamberts (een project waarin informatie over 28000 contacten tussen patiënten en huisartsen werd geregistreerd en bestudeerd) blijkt een hoge incidentie van schouderklachten: 25,5 per 1000. We schatten dat de huisarts met een praktijk van normatieve omvang gemiddeld één keer per week een nieuw schouderprobleem op zijn spreekuur kan verwachten. Diverse factoren maken schouderklachten tot een belangrijk diagnostisch probleem in de huisartsgeneeskunde: de klachten zijn vaak zeer wisselend in intensiteit en beloop. Zij kunnen acuut ontstaan, heftig pijnlijk zijn en vervolgens spontaan verdwijnen, maar ook kunnen zij geleidelijk beginnen, chronisch worden en aanleiding zijn tot langd urige arbeidsongeschiktheid. Tussen deze twee uitersten komen vele varianten voor, waardoor het soms lijkt alsof iedere patiënt met schouder klachten een eigen ziektebeeld presenteert. de diagnostiek van de onderliggende aandoeningen is verre van eenvoudig. Niet alleen doordat de presentatie van symptomen en verschijnselen per aandoening zo wisselt, maar ook doordat verschillende aandoeningen sterk op elkaar gelijkende symptomatologie vertonen. Bovendien zijn het niet alleen aandoeningen binnen de schoudergordel die schouderklachten veroorzaken (intrinsiek), 00 k buiten de schoudergordel gelokaliseerde aandoeningen geven aanleiding tot klachten gevoeld in het schoudergebied (extrinsiek)

, , , ,
J. Ridderikhoff (Co)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/23787
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam