Vooral gedurende de laatste decennia is het duidelijk geworden dat recidiverende urineweginfecties en sommige mictieklachten bij meisjes vaak hun oorzaak vinden in afwijkingen van de urethra. Door toepassing van cysto-urethrografie en calibratie van de urethra is het inzicht in de aard van deze uretbrale aandoeningen de laatste jaren aanmerkelijk verdiept. Deze aandoeningen zijn eveneens van belang voor volwassenen, aangezien zij bij vrouwen frekwent voorkomen. Tot de jaren "50 bevatte de literatuur over uretbrale aandoeningen bij meisjes bijna uitsluitend publicaties over sphinctersclerose. Het mictieurethrogram werd voor het stellen van deze diagnose van groot belang geacht. De publicatie van Lyon en Smith in 1963 bracht hier verandering in. Zij onderzochten de urethra met behulp van de bougie à boule, waardoor een betere differentiaal-diagnostiek tussen sphinctersclerose en meer distaal gelocaliseerde urethrale pathologie mogelijk werd. Terzelfder tijd heeft het mictie-urethrogram als hulpmiddel ter differentiatie van de verschillende vormen van uretbrale pathologie sterk aan waarde ingeboet. Aangezien de waarde van calibratie van de urethra door verschillende auteurs eveneens wordt betwijfeld, bestaan ook thans nog tegenstrijdige meningen over de aard der afwijkingen van de urethra die knnnen vóórkomen. In de volgende hoofdstukken zal, na een bespreking van de literatuur, een beschrijving worden gegeven van de bevindingen bij het urologisch onderzoek van 182 meisjes, die opgenomen zijn geweest in het Juliana Kinderziekenhuis te Den Haag wegens uretbrale pathologie. Aan de hand van deze uitkomsten en van de resultaten van de ingestelde behandeling, wordt de waarde van de bij deze meisjes gehanteerde diagnostische kriteria aan een kritisch onderzoek onderworpen.