Het acute myocardinfarct staat tegenwoordig in bet middelpunt van de belangstelling. zowel van medici als van niet-medici. daar de mortali- teit hoog is en de frequentie van deze ziekte toeneemt. Wij hebhen ons daarom tot doel gesteld van een grote groep patienten met een myocardinfarct een studie te doen met speciale gerichte belangstelling voor de ritmestoornissen die optreden tijdens de acute phase. Bij de bestudering van een ziekte is bet belangrijk het natuurlijke beloop na te gaan in een ongeselecteerde groep. De natuurlijke historie van deze ziekte is echter moeilijk te bestuderen. aangezien bij iedere groep geselecteerd is: de selectie begint reeds met het opnamebeleid. De groep van patienten die thuis verpleegd worden. bevat waarschijnlijk meer Iichte gevallen dan de groep patienten die in een ziekenhuis opgenomen is. De patienten met circulatiestoornissen uit de eerste groep worden meestal opgenomen. en gaan dan behoren tot de tweede groep. Daarentegen bereiken vele gevallen nooit het ziekenhuis. aangezien ze voordat opname mogelijk is overleden zijn. De groep thuis verpleegden zal echter een hogere mortaliteit kunnen hebben. daar letale ritme- of geleidingsstoornissen kunnen optreden die in een ziekenhuis behandelbaar zijn. Uit de bovenstaande overwegingen volgt dat elke groep patienten met een acuut myocardinfarct in principe reeds is geselecteerd en dat de natuurlijke historie zeer moeilijk is na te gaan. Onze groep patienten representeert dan ook een groep patienten met een acuut myocardinfarct opgenomen in een groot ziekenhuis in een grote stad.

, ,
J. Gerbrandy
Erasmus University Rotterdam
Nederlandse Hartstichting
hdl.handle.net/1765/26534
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Meurs, A.A.H. (1970, July 9). Het acute myocardinfarct in het ziekenhuis : een klinisch en continueel electrocardiografisch onderzoek van 100 patiënten. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/26534