Doelregelgeving is een jong en intrigerend wetgevingsconcept. Daarin wordt aan burgers of bedrijven niet voorgeschreven wat zij moeten doen of nalaten, maar welk doel zij moeten bereiken. Doelregelgeving biedt onder omstandigheden voordelen voor overheid en maatschappij. Maar wat zijn die omstandigheden? Wanneer ‘werkt’ doelregelgeving en wanneer juist niet? Met de wens om theorie en praktijk van het regelgeven met elkaar in balans te brengen is Wim Timmer in zijn promotieonderzoek aan de hand van twee casusonderzoeken nagegaan hoe specifieke doelvoorschriften worden toegepast en beleefd. Het gaat daarbij om de beleving van degenen die aan de doelregelgeving uitvoering geven – de normadressaten –, maar ook om de beleving van de overheid, te weten het bestuur en de handhavende diensten. Kunnen en willen zij met doelregelgeving uit de voeten? Of zijn er in de praktijk obstakels? Dit laatste is zeker het geval. Zo blijkt het voor de overheid lastig om aan de normadressaten de vrijheid te gunnen om het doel op hun eigen wijze te bereiken en in te vullen. En de normadressaten beseffen onvoldoende wat de positie is die zij op grond van het wettelijke voorschrift hebben. Toch zijn er goede kansen voor doelregelgeving: die boodschap blijkt uit het onderzoek. Daarvoor is bovenal nodig dat alle betrokkenen met doelregelgeving overweg (willen) kunnen. Voor degenen die zich bezighouden met het opstellen van regels (ambtenaren, bestuurders, volksvertegenwoordigers) en voor degenen die de regels handhaven, is kennis van doelregelgeving en van de toepassingsmogelijkheden dan ook een must.

N.J.H. Huls (Nick) , W.S.R. Stoter (Suzan)
Erasmus University Rotterdam , Boom Uitgevers, Den Haag
hdl.handle.net/1765/30642
Erasmus School of Law