Dit proefschrift geeft een beschrijving van de totstandkoming, val idering en normering van een psychologische vragenlijst specifiek van toepassing op hartpatienten. Aanleiding voor het onderzoek was het ontbreken van een dergelijk meet instrument binnen Nederland. Doelstell ing van het onderzoek is uiteindelijk om het psychisch welzijn of welbevinden van hartpatienten getalsmatig uit te drukken, door middel van een vragenl ijst. De vragenlijst is zo vervaardigd dat ze op zichzelf een gemakkelijk toepasbaar diagnosticum werd. Als orienterende inleiding wordt in hoofdstuk aandacht besteed aan de verschillende raakvlakken die er bestaan tussen de psychologie en de cardiologie. Daarbij is een deling gemaakt tussen prospectief en retrospectief onderzoek. Aan de hand van dit literatuuronderzoek is, voor wat betreft het prospectieve deel, gezocht naar psychologische fenomenen die een bijdrage zouden kunnen leveren aan het voorspellen van coronair lijden. Naast een aantal somatische risicofactoren en psychosociale prodromata worden in dit verband het type-A gedrag (beschreven door de groep van Friedman en Rosenman) en een chronisch depressieve stemming het meest frequent genoemd. In beide gevallen is er sprake van introjectie van vijandige en agressieve gevoelens en gedachten. De prospectieve betrouwbaarheid van deze twee syndromen wordt echter nogal eens in twijfel getrokken. In het retrospectieve deel komen onder meer psychologische reacties op een doorgemaakt hartlijden aan de orde. Tussen tal van literatuurverwijzingen en eigen onderzoekingen bl ijkt er unanimiteit te bestaan over het veelvuldig voorkomen van angstreacties, agressieve en depressieve gevoelens, volgend op een infarct, alsmede over meer onbewuste processen zeals regressie en loochening. Het eerste hoofdstuk wordt besloten met een paragraaf over hartrevalidatie en werkhervatting. Melding wordt ondermeer gemaakt van eigen onderzoek bij het Rotterdamse Capri-project, waarbij inzicht omtrent het psychologisch effect van een bestaand hartrevalidatieprogramma centraal stond. Tevens worden er recentelijke werkhervattingspercentages genoemd, die betrekking hebben o.m. op de situatie in Nederland.

, , ,
P.G. Hugenholtz (Paul) , F. Verhage
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/30699
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Erdman, R. (1981, May 20). Welbevinden bij hartpatiënten : samenstelling van een medisch psychologische vragenlijst (de MPVH) ter bepaling van het welzijn bij hartpatiënten. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/30699