In deze bijdrage wordt ingegaan op de belangrijke, door de ontwikkeling van het herstelrecht opgeroepen, vraag of het bij het herstelrecht gaat om een werkelijk alternatief voor de straf, of eigenlijk om een alternatieve straf. Deze vraag impliceert een cruciaal debat, want in het laatste geval is het herstelrecht de zoveelste verkapte vorm van strafrecht en dient het zonder meer in het bestaande strafrechtelijke en strafprocesrechtelijke discours te worden ondergebracht, zonder dat de grondslagen daarvan worden geraakt. In het eerste geval gaat het om een ándere (sanctie-)praktijk dan een strafpraktijk, die dan ook op een ándere wijze in de strafrechtspleging zou moeten worden geïncorporeerd, zo men dat als wetgever de moeite waard zou vinden. Het betoog strekt ertoe te laten zien, op analytische gronden, dat het sanctieconcept van het herstelrecht ánders is dan het strafconcept waarop het strafrecht gebaseerd is en dat dit mede te herkennen is in en áán de procedurele uitwerking van dat herstelrecht. Daartoe wordt eerst (§ 1) een profiel van herstelrecht gegeven dat als grondslag dient voor het verdere betoog. Dat profiel geeft aan hoe de auteur het herstelrecht ziet en waar het in het herstelrecht, volgens de auteur, om gaat. Uiteindelijk worden echter het karakter en de betekenis van herstelrecht niet door auteurs, maar door de wetgever bepaald en daarom wordt vervolgens – bij wijze van voorbeeld - Belgische wetgeving beschreven (§2), om daarna in te gaan op de Belgische praktijk van het zogeheten „herstelgericht groepsoverleg‟ als concrete praktijk (§3). Daarmee is dan het decor gezet voor een bespreking van tegenovergestelde opvattingen van Walgrave en Duff over het strafkarakter van het herstelrecht (§4). Deze opvattingen worden nader geanalyseerd en geduid in de voorlaatste paragraaf onder verwijzing naar de Belgische wetgeving en praktijk (§5). In de conclusie wordt tenslotte het sanctieconcept in het herstelrechtelijk denken nader aangeduid als dat van „morele reparatie‟ in een dubbele betekenis.

hdl.handle.net/1765/30782
Sancties: tijdschrift over straffen en maatregelen
Accepted Manuscript, published as pp 232-250
Erasmus School of Law

Blad, J.R. (2011). Het sanctieconcept van het herstelrecht. Sancties: tijdschrift over straffen en maatregelen, 4. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/30782