De auteur bepleit een wijziging van art. 1:89 BW. Volgens hem behoort de verjaringstermijn van art. 3:52 lid 1, onder d, BW in het geval van een zonder toestemming van de andere echtgenoot verrichte rechtshandeling niet te gaan lopen vanaf het tijdstip waarop laatstgenoemde daadwerkelijk met deze rechtshandeling bekend is geworden. Dit tijdstip zou naar zijn mening moeten worden gewijzigd in een maand na de dag, volgende op die waarop de rechtshandeling is verricht, zij het dat het hier een weerlegbaar wettelijk vermoeden betreft.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/31216
Journal Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Note Accepted Manuscript
Citation
Nuytinck, A.J.M. (2011). Een pleidooi voor aanpassing van art. 1:89 BW, mede gelet op een recent Dexia-arrest. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, jrg. 28(8), 389–393. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/31216