INLEIDING Het Directoraat-Generaal Water van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, kortweg DGW, bestaat inmiddels 3 jaar. Ontstaan uit onder meer de oude beleidsdirectie van Rijkswaterstaat, liggen de roots van DGW in de uitvoeringsplanning en beleidsvoorbereiding. Het huidige DGW laat zich echter beter omschrijven als bestuursdepartement, dat wil zeggen een Directoraat-Generaal gericht op het algemene waterbeleid van Nederland. Het zet de beleidslijnen uit en laat de uitvoering over aan decentrale en gedeconcentreerde uitvoeringsinstanties en medeoverheden. Een ander kenmerk van een bestuursdepartement is de aandacht voor de samenhang van het eigen beleidsveld met aanpalende velden. DGW is een dynamische en jonge organisatie en volop in beweging. Recent is door het Directie Team (DT) van DGW, met de nieuwe Directeur-Generaal dhr. Dierikx voorop, besloten om een aantal organisatieveranderingen door te voeren. Deze veranderingen worden naar verwachting op 1 januari 2006 effectief. Een belangrijk element van de veranderingen is de keuze om de organisatie programmatisch in te richten en de oude projectmatige manier van werken, die tot veel en snelle personele wisselingen leidde aan te passen zodat er meer personele continuïteit in de beleidsdossiers ontstaat. In de nieuwe strategie heeft DGW gekozen om in te zetten op transitiemanagement. Ook deze keuze maakt het voor de hand liggend om explicieter om te gaan met de wijze en stijl van sturen van DGW. Binnen deze dynamische context besloot het DT van DGW op voordracht van de plaatsvervangend DG, mw. Wouters, gericht te werken aan de sturing die DGW als beleidsdirectie geeft. Doel daarvan is om de ‘beleidsmachine’ beter geolied te laten lopen en zo effectiever te worden. Naast deze wens op directieniveau leeft er ook een behoefte op de werkvloer om bewuster met sturing om te gaan. Als eerste stap naar ‘bewuster omgaan met sturing’ is het project Sturingsfilosofie DGW gestart. Dit project is gericht op de bewustwording van DGW-ers over de wijze waarop zij sturen. Daarmee is de sturingsfilosofie DGW een opmaat naar een gerichte aanpak om de sturing aan te scherpen en effectiever te maken. Voorliggend rapport is eindresultaat van het project Sturingsfilosofie DGW.

hdl.handle.net/1765/31369
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Deelstra, Y., Nooteboom, S., & Teisman, G. (2011, January). Tussen zelf doen en overlaten. Aanzet tot een sturingsfilosofie voor het waterbeleid. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/31369