Herstructurering, Internationalisatie, Overheidsbeleid, Proefschrift-EUR, Telecommunicatiesector, telecommunicatie
F.A.J. van den Bosch (Frans)
Erasmus University Rotterdam , Eburon, Delft
978-90-5166-545-1
hdl.handle.net/1765/31647
RSM Dissertations in Management
Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus University

Hulsink, W. (1996, December 6). Do nations matter in a globalising industry? : the restructuring of telecommunications governance regimes in France, the Netherlands and the United Kingdom (1980-1994) (No. 21). RSM Dissertations in Management. Eburon, Delft. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/31647