De hoofdfunctie van de baarmoedermond tijdens de zwangerschap is de baarmoeder afgesloten te houden tot het kind levensvatbaar is. Bij het falen van deze sluitfunctie zakt het zwangerschapsprodukt er voortijdig uit. Medisch gezien is er dan sprake van congenitale of verworven cervixinsufficiëntie. Het klinische beeld waaronder deze vroeggeboorte hoort plaats te vinden wordt gekenmerkt door een aantal in definities vastgelegde voorwaarden. Deze in het verleden opgestelde definities zijn niet eensluidend (Hoofdstuk III), maar het komt er veelal op neer dat de zwangere vrouw in kwestie niet mag merken dat er ontsluiting plaatsvindt, doch hiermee pas geconfronteerd wordt, als onverwacht de foetus geboren wordt. Deze situatie moet zich bij voorkeur, en bij herhaling, in het tweede trimester voordoen en er moet een normale en levende foetus geboren zijn (Roddick e . a . 1961, Danforth 1947 en 1980, Ranney 1963, FrieJmann 1980). Indien de vrouw wel weeën bemerkt en dit ook aangeeft, of als er bij buikpijn of krampen uteruscontracties aantoonbaar zijn, wordt niet voldaan aan de in de definities gestelde voorwaarden. Als reden voor de premature geboorte wordt in deze gevallen dan veelal de te vroeg opgetreden weeënactiviteit genoemd en de daardoor ontstane ontsluiting. De oorzaak van de weeënactiv iteit blijft dan onduidelijk. Indien een premature geboorte begint met het voortijdig breken van de vliezen wordt ook niet aan de in de klassieke definitie voor cerv ixinsufficientie gestelde voorwaarden voldaan. Als reden voor de vroeggeboorte wordt dan het voortijdig breken van de vliezen opgegeven met het hierdoor in partu komen. De oorzaak van het vroegtijdig breken van de vliezen blijft echter onduidelijk. Het niet stellen van de juiste diagnose van de oorzaak van een partus immaturus of praematurus bij de individuele patiente heeft in het verleden tot recidiveren hiervan geleid. De oorzaken van een geboorte geruime tijd voor de à terme datum, die zijn terug te voeren op cervixinsufficiëntie of samenhangen met het stellen van de diagnose hiervan, hebben onze speciale belangstelling en vormen het onderwerp van ons onderzoek.