Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is er groeiende aandacht voor burgerparticipatie in de gezondheidszorg. Participatie vindt niet alleen op het individuele niveau plaats, waar burgers kunnen kiezen en actief kunnen participeren in beslissingen over hun eigen zorg, maar ook op het collectieve niveau. Patiënten worden gevraagd om het patientenperspectief in te brengen in besluitvorming over bijvoorbeeld richtlijnontwikkeling, onderzoeksagenda’s, overheidsbeleid en kwaliteitsbeleid in ziekenhuizen. Ook bij de IGZ staat burgerparticipatie op de kaart. Er is echter nog weinig bekend over participatie bij toezicht. Om meer inzicht te krijgen in deze materie is door het iBMG een verkennend onderzoek uitgevoerd naar hoe burgerparticipatie bij toezicht momenteel vorm krijgt en wat de mogelijkheden zijn om participatie nader vorm te geven in het werk van de IGZ. Om dit inzicht te verkrijgen is er gebruik gemaakt van literatuurstudie, documentanalyse, focusgroepen en interviews.

,
hdl.handle.net/1765/32941
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

van de Bovenkamp, H., & Adams, S. (2012). Doelgericht deelnemen Achtergrondstudie naar burgerparicipatie bij het toezicht. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/32941