Belanghebbende komt in beroep tegen de beschikking van de inspecteur waarin de aanmerking van belanghebbende als algemeen nut beogende instelling (anbi) is ingetrokken. Tot het statutaire doel van belanghebbende behoort het vormen van een trefpunt van informele en gevestigde cultuur met een (inter) nationaal karakter, ter plaatse van X (het kunstenaarsdorp) en het inspireren, initiëren, realiseren en continueren van X als groene, culturele enclave. De rechtbank stelt op basis van de vaststaande feiten vast dat belanghebbende zich in feite bezighoudt met huur en verhuur van onroerende goederen en het bieden van faciliteiten aan kunstenaars. De organisatie van culturele activiteiten, zoals festivals en tentoonstellingen, wordt verricht door een andere instelling, B. Dat vastgesteld hebbende, komt de rechtbank tot het oordeel dat met de activiteiten van belanghebbende niet rechtstreeks een algemeen belang wordt geraakt. Ook is niet aannemelijk geworden dat belanghebbende zich door middel van terbeschikkingstelling van onroerend goed alleen richt op het bevoordelen van anbi’s. (Beroep ongegrond.)

hdl.handle.net/1765/38373
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Erasmus School of Law

Molenaar, D. (2012). 2012, 11/02028, (Beheersstichting van kunstenaarsdorp is geen ANBI). Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 849(12 april). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/38373