In zijn dagelijkse praktijk is de huisarts gewend geconfronteerd te worden met problemen waarvan de ontstaanswijze niet altijd even duidelijk is en soms zelfs nooit duidelijk wordt. Kenmerkend voor dit voor iedere huisarts herkenbare voorbeeld is het ontbreken van determinanten die tot dit decompenseren hebben aanleiding gegeven. Hoewel herkenbaar. ontbreekt het de huisarts vooralsnog aan een circumscripte diagnosestelling. Derhalve hebben wij literatuur bestudeerd omtrent deze problematiek. Betrekkelijk eenvoudig en goed bruikbaar in de praktijk lijkt het model dat door Kraft (1972) wordt gehanteerd. Hij spreekt van een belastingquotiënt, waarbij in de teller de "last die het leven ons oplegt"' wordt uitgedrukt, terwijl in de noemer de draagkracht wordt uitgedrukt. Frijling-Schreuder (1970), wier gedachtengang overeenkomt met die van Kraft, merkt op dat het bij draagkracht en draaglast niet om absolute waarden gaat, maar om de verhouding tussen beide. Een onderzoek van Bastiaans (1957) laat deze fenomenen zien aan de hand van oorlogs- en verzetsslachtoffers. Hij merkt op dat de mens een adaptatiemechanisme hanteert, waarmee hij evenwichtsverstoringen tracht tegen te gaan. Dat deze balansverstoring zowel door toename van draaglast, als door het verminderen van draagkracht veroorzaakt kan worden, is duidelijk. Bastiaans noemt deze verstoring een doorbraak van de adaptatie barrière. Hiermee ontstaat de symptomatologie: het ziek zijn. Het belastingquotiënt waarover Kraft spreekt, de verhouding zoals Frijling-Schreuder die beschrijft, en de adaptatiebarrière van Bastiaans zijn in wezen benaderingen vanuit een verschillende invalshoek van een zelfde probleem: het falen van aanpassingsmechanismen waardoor klachten ontstaan. Bastiaans benadert de problematiek vanuit de psychoanalytische invalshoek. Frijling-Schreuder benadert het vanuit haar psychoanalytisch-ontwikkelingspsychologisch denken en Kraft vanuit zijn praktische(= praktijktechnische) denkmodeL

, , , ,
H.J. Dokter (Heert)
Erasmus University Rotterdam , Uitgeversmaatschappij Huisartsenpers B.V. (Utrecht)
hdl.handle.net/1765/38552
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Jongerius, J. A. C. (1984, June 29). Decompensatie : draaglast en draagkracht in relatie tot decompensatie bij het neusasteen syndroom / Johannes Anthonius Christiaan Jongerius. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/38552