Rede, in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Evaluatieonderzoek in de gezondheidszorg aan het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam, op 11 november 2011. ‘ Evaluatie zonder grenzen’ omschrijft de methoden en toepassingen van economische evaluaties van medische technologie. Er is de laatste decennia internationaal gezien een duidelijke positieve trend in het gebruik van economische evaluatiemodellen. Dergelijke modellen worden in een toenemend aantal westerse en niet-westerse landen expliciet gebruikt om beslissingen over toepassing van medische technologie in de gezond heidszorg te ondersteunen. Het gaat hierbij veelal om beslissingen om een specifieke medische technologie zoals diagnostische tests, genees middelen of complexe screening programma’s) wel of niet te vergoeden. De druk vanuit de maatschappij om zo vroeg mogelijk in de levenscyclus van een technologie te beslissen over toelating tot de zorg neemt toe. Dit kan leiden tot onzekerheid van kosteneffectiviteit van een technologie op het moment dat besluitvorming wenselijk is, maar ook dat buitenlandse gegevens gebruikt worden voor nationale besluitvorming. Daarbij laat de huidige trend zien dat de methoden van economische modellen om meerdere redenen steeds complexer en tijdsintensiever worden. Door deze ontwikkelingen bestaat de kans dat beslissers minder geneigd zijn dergelijke modellen te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk het ondersteunen van goed geïnformeerde beslissingen over medische technologie. Hans Severens benadrukt dat internationale samenwerking en coördinatie van economisch evaluatieonderzoek een oplossing is voor deze paradox.

Additional Metadata
Keywords gezondheidskosten, medische technologie
Publisher Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam
Persistent URL hdl.handle.net/1765/39512
Citation
Severens, J.L. (2011, November 11). Evaluatie zonder grenzen: Complexiteit en transferabiliteit van economische evaluatiemodellen . Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/39512