De microheterogeniteit van humaan transferrine, zoals die hiervoor beschrven is, roept vragen op met betrekking tot de betekenis van de koolhydraatketens van transferrine, temeer daar het patroon van de microheterogeniteit van transferrines afkomstig uit verschillende lichaamsvloeistoffen niet hetzelfde blijkt te zijn. Een deel van het in dit proefschrift beschreven onderzoek is gewijd aan onderzoek naar eventuele functionele verschillen van de diverse humane transferrinefrakties. Verder is getracht meer inzicht te krijgen in de rol van de suikerketens bij de verwerking van natieve en gedesialyleerde transferrines door de lever, waarbij met name de interaktie met leverparenchymcellen nader is onderzocht

Additional Metadata
Keywords iron, transferins, metabolism
Promotor H.G. van Eijk (Henk)
Publisher Erasmus University Rotterdam
Persistent URL hdl.handle.net/1765/51210
Citation
Dekker, C.J. (1987, December 2). Over de rol van sialo- en asialotransferrinen in het ijzermetabolisme. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/51210