Doel. Beschrijven van de karakteristieken van patiënten die in de loop van de laatste 20 jaar percutane transluminale coronairangioplastiek (PTCA, dotterprocedure) ondergingen en de uitkomsten na 1 en 5 jaar. Opzet. Prospectief vervolgonderzoek. Methode. Alle patiënten die een eerste PTCA ondergingen in het Thoraxcentrum van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam in de periode 1 september 1980-30 november 1985 (groep I) werden vergeleken met alle patiënten die eveneens zo'n eerste ingreep ondergingen in de periode 1 september 1995-31 december 1996 (groep II). Gegevens over de patiënten, de ingrepen, eventuele heringrepen en sterfte werden verkregen uit statussen, van huisartsen en uit gemeentearchieven. De cumulatieve overlevingskansen en het cumulatief gevrijwaard-blijven van een heringreep (rePTCA of CABG) werden geanalyseerd met de Kaplan-Meier-methode. Resultaten. Groep I bestond uit 856 patiënten, groep II uit 840 patiënten. Het percentage mannen daalde van 80 naar 69. De gemiddelde leeftijd steeg van 56 naar 60 jaar; de oudste patiënt in groep I was 75 jaar en in groep II 87 jaar. Het percentage meervatslijden steeg van 36 naar 44. Stentimplantatie was in groep I nog niet aan de orde, maar werd in groep II bij 55% van de patiënten toegepast. De noodzaak tot een spoedbypassoperatie na een mislukte PTCA daalde van 9,4 tot 1,0%. Na 1 jaar was het percentage heringrepen in groep I 28,8% en in groep II 22,6% (p = 0,01). De perioperatieve sterfte was niet significant verschillend (groep I: 1,3%, groep II: 2,4%). Hetzelfde gold voor de 5-jaarsoverlevingskans (groep I: 90%; groep II: 88%). In beide groepen waren onafhankelijke voorspellers van een hoger sterfterisico na 5 jaar: hogere leeftijd, verminderde ejectiefractie, uitgebreider vaatlijden en geen behandeling met statinen. In groep II waren nierfunctiestoornissen de belangrijkste voorspeller voor hogere sterfte.

hdl.handle.net/1765/5193
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Vos, J, Serruys, P.W.J.C, & van Domburg, R.T. (2002). Percutane transluminale coronairangioplastiek in 1980/1985 en in 1995/6: vaker meervatslijden, minder heringrepen en ongewijzigde sterfte na 1 en 5 jaar na de ingreep. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 146, 2196–2200. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/5193