Om op lange termijn te kunnen overleven, moeten organisaties een balans vinden tussen enerzijds het exploiteren van bestaande competenties en anderzijds het exploreren van nieuwe mogelijkheden. De netwerkorganisatie lijkt een geschikte organisatievorm om deze twee schijnbaar onverenigbare krachten evenwichtig te kunnen managen. Tegelijkertijd blijkt dat een netwerkorganisatie, bij het zoeken naar een duurzaam evenwicht tussen exploitatie en exploratie, geconfronteerd wordt met andere paradoxen die feitelijk net zoveel aandacht behoeven. Zo moet de governance van een netwerk enerzijds gericht zijn op het collectieve belang, maar anderzijds ook ruimte bieden aan de individuele ‘eigen’ belangen van de deelnemende partners. In dit artikel wordt ingegaan op de afwegingen waarmee netwerkorganisaties geconfronteerd kunnen worden in hun streven naar duurzaamheid door een evenwichtige balans tussen exploitatie en exploratie.