, , , ,
doi.org/10.1006/jaut.1999.0280, hdl.handle.net/1765/67591
Journal of Autoimmunity
Department of Pediatrics

Schloot, N., Batstra, M., Duinkerken, G., de Vries, R., Dyrberg, T., Chaudhuri, A., … Roep, B. (1999). GAD65-reactive T cells in a non-diabetic stiff-man syndrome patient. Journal of Autoimmunity, 12(4), 289–296. doi:10.1006/jaut.1999.0280