De wetgever dient het thans voorgestelde art. 7:910 lid 1 BW te heroverwegen. In elk geval moet de positie van alle regresgerechtigden duidelijker worden gemaakt, niet alleen die van hoofdelijke debiteuren. En wat die hoofdelijke debiteuren betreft moet het artikel ofwel worden aangevuld met de hiervoor geformuleerde regel, ofwel dient er een geheel andere motivering voor te worden gegeven. In dat laatste geval zou de wetgever binding aan een contract waarbij men niet partij is als instrument hanteren om aansprakelijke personen tot een coöperatieve houding te prikkelen. Dat zou een nieuw tijdperk in het privaatrechtelijk beleid inluiden.

, , ,
hdl.handle.net/1765/7649
Private Law

van Boom, W. (2004). Art. 7:910 in het wetsvoorstel massaschade: contractuele werking ten nadele van een derde?. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/7649