In de loop van 2014 worden de Deltabeslissingen genomen. Hoewel deze nog niet definitief zijn, zijn de hoofdlijnen van de opgave duidelijk. Voor het Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) van het Delta(deel)programma Zoetwater liggen de opgaven op het gebied van watertekorten en -overlast met consequenties voor diverse functies (landbouw, natuur, drinkwater, scheepvaart, industrie, recreatie, stedelijk gebied, bodemdaling en waterveiligheid). Een uitvoeringsprogramma voor deze opgaven is opgesteld, waarbij verschillende partijen betrokken zijn als stakeholders, maar ook als kostendragers. Het huidige Deltaprogramma biedt de kaders voor de nationale inbedding van dit regionale uitvoe-ringsprogramma, maar na de Deltabeslissingen is het nog niet duidelijk hoe de uitvoeringsorganisatie er uit ziet. Het advies van Teisman en Van Buuren (2014) benadrukt het belang van instandhouding van regionale fora voor afstemming, met name ook op het snijvlak van water en ruimte, en als bouw-steen voor een vitaal multilevel governance arrangement. Ook benadrukken zij het belang om uit-voering en strategievorming hand in hand te laten gaan.

Additional Metadata
Keywords public governance, openbaar bestuur, Deltaplan
Persistent URL hdl.handle.net/1765/77178
Note Published by Water Governance Center
Citation
Chan, P.M, Hofstra, M, Nijburg, C, Ellen, G.J, & van Buuren, M.W. (2014). Het Deltaplan Hoge Zandgronden. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/77178