Abstract

Op 11 maart 2014 heeft het EHRM een belangwekkende uitspraak gedaan met betrekking tot de verjaring van mesothelioomclaims op de werkgever.1 Het EHRM overwoog dat wanneer het wetenschappelijk vaststaat dat een persoon niet in staat is om te weten dat hij aan een bepaalde ziekte lijdt, deze omstandigheid in aanmerking moet worden genomen bij de berekening van de verjaringstermijn. Gezien de bijzondere omstandigheden van het geval oordeelde het EHRM dat de toepassing van de absolute verjaringstermijn (het ging om een Zwitserse zaak waarin een termijn gold van 10 jaar) in strijd was met art. 6 EVRM: het recht op een eerlijk proces. De vraag rijst welke gevolgen deze uitspraak heeft voor het Nederlandse recht.

Additional Metadata
Keywords letselschade, civiel recht, asbestclaims
Persistent URL hdl.handle.net/1765/77343
Journal Letsel & Schade
Citation
Hebly, M.R. (2014). Werpt Straatsburg een nieuw licht op de verjaring van asbestclaims?. Letsel & Schade, 2, 40–42. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/77343