این اثر ترجمهی فصل نخست کتاب «اقتصاد اجتماعی جهانی: توسعه، کار و سیاست » است که در سال 01 میلادی از سوی انتشارات راتلج 2 با ویراستاری «جان دیویس » منتشر شد. البته نویسنده پیش از انتشار آن در 1 قالب کتاب یادشده، در سال 07 میلادی ویرایش اولیهی آن را بهعنوان 2 یک اثر مستقل در دوازدهمین کنگرهی جهانی اقتصاد اجتماعی در دانشگاه 2 آمستردام ارائه کرده و سپس ویرایش اصلاحشدهای از آن را در سال 09 2 میلادی در سری آثار پژوهشی مؤسسهی بینالمللی مطالعات اجتماعی دانشگاه اراسموس به شمارهی 6 منتشر میسازد ؛ که این کتاب از روی

Additional Metadata
ISBN 978-964-96404-2-6
Persistent URL hdl.handle.net/1765/78205
Note See abstract in http://repub.eur.nl/res/pub/18724
Citation
Gasper, D.R. (2014). Capitalism and human flourishing? The strange story of the bias to activity and the downgrading of work [transl. into Farsi]. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/78205