STRATEGISCH PLAN 2004-2008 In het verslagjaar is het Strategisch Plan 2004 – 2008 opgesteld. Het plan bevat naast de hoofdlijnen voor de strategie een te- rugblik op de resultaten van het Strategisch Plan 1999-2005 en implementatievoorstellen voor het nieuwe beleid. Om de EUR internationaal sterk op de kaart te zetten wordt de komende jaren ingezet op drie strategische thema’s: – concentratie van de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten op de drie domeinen; – onderwijs van hoge kwaliteit; – speerpunten in toponderzoek. OMGEVING De universiteit bevindt zich in een turbulente omgeving. Ener- zijds vraagt de bewaking van belangrijke universitaire waarden aandacht, anderzijds is het zaak actief en flexibel in te spelen op externe ontwikkelingen. De mondialisering van het hoger onderwijs maakt het nood- zakelijk dat Nederlandse universiteiten hun beleid goed op elkaar afstemmen en wedijveren met universiteiten uit het bui- tenland. De in 1999 door de EU-landen aangenomen verklaring van Bologna heeft grote gevolgen voor de universitaire orga- nisatie, met name de invoering van bachelor-masterstructuur. Bovendien heeft Nederland bij de EU-vergadering in Lissabon verklaard dat het in 2010 als kenniseconomie tot de top van Eu- ropa wil behoren. Deze ambitie daagt de EUR niet alleen uit tot een sterkere maatschappelijke oriëntatie, maar ook tot grotere competitie op internationaal niveau. De maatschappij en de overheid verlangen een steeds gedetail- leerdere verantwoording over de kwaliteit van de universitaire activiteiten en de besteding van de middelen. Dit heeft onder meer tot gevolg dat bij de interne verdeling van de gelden voor onderwijs en onderzoek kwaliteitsparameters een beslissende rol spelen. Tegelijkertijd ziet de EUR dat door de toenemende diversificatie van geldstromen het relatieve aandeel van over- heidsmiddelen afneemt. De overheid deelt voorts steeds min- der middelen automatisch toe. Daarnaast wordt van instellin- gen verwacht dat ze zelfstandiger beleid voeren, bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting. Steeds nadrukkelijker wordt van universiteiten verwacht dat zij hun kennis ter beschikking stel- len aan de maatschappij, onder meer door die kennis te ver- markten. Een duidelijke missie en een krachtig profiel dragen in hoge mate bij aan de toekomstige positionering van de Erasmus Uni- versiteit Rotterdam en leiden tot een versterking van haar con- currentiepositie. Het bijzondere karakter van de EUR als ‘uni- versiteit van wetenschap en samenleving’ en van ‘denkers en doeners’ komt in de missie duidelijk naar voren.

, , ,
hdl.handle.net/1765/7870
Erasmus University Rotterdam: Annual Reports
RePub (University Library)

Jaarverslag 2003: Erasmus Universiteit Rotterdam. (2004). Jaarverslag 2003: Erasmus Universiteit Rotterdam. Erasmus University Rotterdam: Annual Reports. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/7870