ACHTERGROND: Het zogenaamde Onderhandelaarsresultaat ggz 2014-2017 (ook wel Bestuurlijk akkoord) roept op tot verlaging van de kostengroei op basis van doelmatigheid. De ggz lijkt met rom goed voorbereid op doelmatigheidsonderzoek.

DOEL: Belichten hoe valide doelmatigheidsonderzoek dient te worden opgezet in de ggz en welke rol rom daarbij kan spelen.

METHODE: Evaluatie van vereisten aan doelmatigheidsonderzoek, actuele ontwikkelingen hierin en vertaling naar de ggz.

RESULTATEN: Voor doelmatigheidsevaluatie in de ggz zijn van belang: het hanteren van een maatschappelijk perspectief, een lange tijdshorizon en het adequaat in kaart brengen van kwaliteit van leven van patiënten. Zorgconsumptie, uitkomst van zorg en karakterisering van de patiëntenpopulatie dienen systematisch en continu te worden gemeten. rom-data zijn thans nog onvoldoende geschikt voor het doen van doelmatigheidsanalyses, maar een goede basis is aanwezig. Doorontwikkeling zou ertoe kunnen leiden dat in de ggz zorg wordt ingekocht op basis van doelmatigheid. Doelmatigheid zal echter pas worden verbeterd wanneer kwaliteit van zorg beloond wordt, in plaats van beloning van verrichtingen die niet altijd een relatie met de uitkomst hebben.

CONCLUSIE: Doelmatigheidsonderzoek in de ggz moet zich richten op maatschappelijke kosten en baten, kwaliteit van leven en een lange tijdshorizon. In potentie kan men rom zodanig doorontwikkelen dat dit een basis voor doelmatigheidsonderzoek kan zijn.

BACKGROUND: The document reporting Dutch mental health care negotiations for 2014-2017 calls for a cost decrease based on cost-effectiveness. Thanks to ROM, the Dutch mental health care seems well prepared for cost-effectiveness research.

AIM: Evaluate how valid cost-effectiveness research should be established in mental health care and the role of rom therein.

METHOD: Evaluation of requirements of cost-effectiveness research, trends, and a translation to Dutch mental health care.

RESULTS: Valid cost-effectiveness research in mental health care requires the application of a societal perspective, a long time-horizon and an adequate evaluation of quality of life of patients. Healthcare consumption, outcome of care and characterisation of the patient population should be measured systematically and continuously. Currently, rom-data are not suitable to serve as a basis for cost-effectiveness research, although a proper basis is present. Further development of rom could lead to a situation in which mental health care is purchased on the basis of cost-effectiveness. However, cost-effectiveness will only really be improved if quality of care is rewarded, rather than rewarding activities that are not always related to outcome of care.

CONCLUSION: Cost-effectiveness research in mental health care should focus on societal costs and benefits, quality of life and a long time-horizon. If developed further, rom has the potential to be a basis for cost-effectiveness research in the future.

, ,
hdl.handle.net/1765/79478
Tijdschrift voor Psychiatrie
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

van Agthoven, M., van der Kolk, A., Knegtering, H., Delespaul, P., Arends, J., Jeurissen, P., … Bruggeman, R. (2015). Doelmatigheid in de GGZ: Toekomst dankzij ROM?. Tijdschrift voor Psychiatrie, 57(9), 672–679. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/79478