Doel Evalueren of het percentage electieve keizersneden dat vóór een amenorroeduur van 39 0/7 weken plaatsvindt ten opzichte van het totale aantal electieve keizersneden in de periode 2000-2010 afnam en welke factoren hiermee samenhangen.
Opzet Retrospectief cohortonderzoek.
Methode Uit het bestand van de Perinatale Registratie Nederland werden alle aterme electieve keizersneden in de periode 2000-2010 geselecteerd (n = 59.653). Trends in patiëntkenmerken en in het verrichten van een electieve keizersnede vóór de termijn van 39 0/7 weken werden geanalyseerd met regressieanalyse en verschillen tussen ziekenhuizen onderling met de χ2-toets. Via multiple logistische regressieanalyse werd onderzocht welke factoren gerelateerd waren met het verrichten van een electieve keizersnede vóór de termijn van 39 0/7 weken.
Resultaten Het percentage electieve keizersneden dat vóór 39 0/7 weken plaatsvond, nam af van 56% in 2000 tot 43% in 2010 (p < 0,0001). In perifere ziekenhuizen werd vaker een electieve keizersnede vóór 39 0/7 weken verricht dan in academische ziekenhuizen: 53% perifeer opleidingsziekenhuis en 57% perifeer niet-opleidingsziekenhuis versus 46% academisch. Gecorrigeerde oddsratio's (95%-BI) waren 1,38 (1,30-1,47) voor perifere opleidingsziekenhuizen en 1,55 (1,46-1,65) voor perifere niet-opleidingsziekenhuizen. In ziekenhuizen waar het aantal bevallingen per jaar in het onderste kwartiel lag werd vaker een electieve keizersnede vóór 39 0/7 weken verricht dan in ziekenhuizen in het bovenste kwartiel: 60 versus 52% (p < 0,0001).
Conclusie In de periode 2000-2009 is de timing van electieve keizersneden marginaal verbeterd. In 2010 zette een dalende trend in; al werd 43% van de electieve keizersneden nog steeds vóór 39 0/7 weken verricht. Dit resulteert in een verhoogd risico op neonatale morbiditeit en gezondheidsproblemen op langere termijn.

hdl.handle.net/1765/83036
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Wilmink, F.A, Hukkelhoven, C.W.P.M, van der Post, J.A.M, Steegers, E.A.P, Mol, B.W.J, & Papatsonis, D.N.M. (2014). Timing van electieve keizersneden à terme : trends in Nederland. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 158. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/83036