De centrale probleemstelling die ik in dit onderzoek heb geanalyseerd, valt in twee onderdelen uiteen:

  1. Welke renteaftrekbeperkingen bestaan er voor de vennootschapsbelasting, hoe is aan deze aftrekbeperkingen vormgegeven en waarom bestaan deze aftrekbeperkingen in hun huidige vorm?
  2. Voldoet het huidige systeem van de behandeling van vermogen met daarin de discriminatie van de vergoeding voor eigen vermogen ten opzichte van de vergoeding voor vreemd vermogen en zo nee, welk alternatief bestaat of alternatieven bestaan er voor het huidige regime?

Om deze probleemstelling te kunnen beantwoorden, heb ik in hoofdstuk 2 de economische consequenties onderzocht van het verschil in fiscale behandeling tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. Als randvoorwaarde geldt namelijk dat een stelsel van de behandeling van verschillende soorten vermogen economisch evenwichtig moet uitwerken. In de hoofdstukken 3 tot en met 7 heb ik vervolgens de volgende drie groepen renteaftrekbeperkingen onderzocht:
1. jurisprudentieel geherkwalificeerde leningen en hybride leningen;
2. antiwinstdrainagewetgeving; en
3. thin-capitalisationwetgeving.

Deze renteaftrekbeperkingen heb ik getoetst aan de hand van drie criteria:
1. rechtvaardigheid; de aftrekbeperking moet worden gedragen door de rechtvaardigheidsopvattingen van de samenleving. Dit vul ik in als gelijke gevallen dienen gelijk te worden behandeld, de wet bevat geen overkill en is niet willekeurig voor belastingplichtigen;
2. effectiviteit; de geformuleerde doelstellingen van fiscaal beleid dienen daadwerkelijk te worden gerealiseerd;
3. efficiëntie; de gestelde doelstellingen dienen te worden verwezenlijkt met zo weinig mogelijk uitvoeringskosten.

Bij deze toetsing ben ik onder andere ingegaan op de historie en motivering van de desbetreffende renteaftrekbeperking. Naast deze primaire toetst ben ik voor iedere aftrekbeperking voorts (voor zover van toepassing) nagegaan hoe deze uitwerkt op conclusies de internationale verdragen ter voorkoming van dubbele belasting, het EU-recht, de dividendbelasting en de deelnemingsvrijstelling. Dit heb ik in dit onderzoek aangeduid als secundaire toets.

,
P. Kavelaars (Peter)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/8529
Erasmus School of Economics

van Strien, J. (2007, January 12). Renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/8529