In deze studie is nagegaan hoe zowel het proces van gegevensverzameling van emissies naar de lucht als de verdere verwerking van de gegevens voor de milieubalans tot stand komen. De verzameling van deze gegevens vindt plaats door de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO). De zogenaamde Individuele Emissieregistratie geeft een zo nauwkeurig mogelijk beeld van de uitstoot van vervuilende stoffen naar de lucht door grote individuele vervuilers. Op basis van deze gegevens wordt de uitstoot (bij)geschat van bedrijven die niet in de steekproef zijn opgenomen. Dit gebeurt door de bestanden van TNO te koppelen aan de Productie- en Investeringsstatistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit rapport bespreekt de emissieregistratie in detail en gaat na hoe de bijschattingen ten behoeve van de Milieubalans precies tot stand komen. Uitgebreid wordt ingegaan op de gevolgde steekproefmethodiek en de longitudinale opbouw van beide databases en wordt gedetailleerd aangegeven hoe de bijschattingen voor de milieubalans precies verlopen. Tenslotte wordt uiteengezet hoe op basis van een alternatieve koppelingsmethode tussen de CBS en TNO databases gedetailleerd inzicht kan worden verkregen in de effecten van het Nederlandse milieubeleid op de milieuproductiviteit van bedrijven.