In deze studie wordt de beleidsrelevantie van het relatief jonge onderzoeksveld van de ecologische economie getoetst. Nagegaan wordt in hoeverre de hier beloofde vernieuwende inzichten ook worden waargemaakt. Daartoe wordt aan de hand van de centrale inzichten uit de ecologische economie nagegaan of deze ook relevant zijn voor het Nederlandse milieubeleid. Dat blijkt slechts gedeeltelijk het geval. Veelal spelen de door deze stroming benadrukte aspecten reeds op enigerlei wijze een rol in het beleid, met name in de lange termijn strategie van het milieubeleid. Dit geldt bijvoorbeeld voor het belang van de fysieke dimensie van het economisch proces, maar ook voor de vermeende noodzaak tot een andere dan de gangbare economische waardebepaling. Zo is er al veel aandacht voor harde milieurandvoorwaarden en voor het belang van alternatieve gedragsmotieven en institutionele arrangementen. Niettemin lijkt er nog wel degelijk ruimte voor verbetering, zoals meer aandacht voor de fysieke terugkoppeling van overheidsbeslissingen, de rol van normen en waarden bij de gedragsbepaling en de endogeniteit van preferenties in verband met de instrumentkeuze, en de wijze waarop overheidsbeslissingen tot stand komen waarbij het milieubelang in het geding is.