ACHTERGROND Bij routine outcome monitoring (ROM) bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen gebruikt men instrumenten voor het meten van psychiatrische symptomen, zorgbehoeften en kwaliteit van leven. Door deze aan te vullen met de meting van functionele remissie kan men een meer omvattend beeld krijgen van klachten, symptomen en functioneren dat richting geeft aan de zorgverlening aan patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA).
DOEL Beschrijven van de ontwikkeling en toetsing van een nieuw instrument om functionele remissie (FR) te meten bij mensen met een psychotische stoornis of een andere EPA, in aanvulling op de meting van symptomatische remissie (SR), gebaseerd op internationale criteria.
METHODE Het instrument vraagt om een beoordeling door een ggz-professional via een semigestructureerd interview met patiënt en/of familie en/of gebruikmaking van schriftelijke gegevens uit het dossier van het functioneren van de patiënt op drie gebieden van functioneren: wonen en zelfzorg; werken, (beroeps)opleiding of doelgerichte dagbesteding; sociale contacten. Deze gebieden worden op een driepuntsschaal gescoord: zelfstandig, deels zelfstandig en niet zelfstandig. De periode van beoordeling betreft een half jaar, in overeenstemming met de meting van de symptomatische remissie, en dient ingebed te worden in de reguliere ROM-procedures. Het FR-instrument werd in 2012 toegepast bij 840 patiënten met EPA uit acht ggz-instellingen, en een follow-up na een jaar onder 523 patiënten (respons 62%).
RESULTATEN De resultaten lieten zien dat het instrument gemakkelijk is in te vullen en relevant is voor de klinische praktijk; wel is er op deze punten aanvullend onderzoek nodig gezien de lage respons van de beoordelaars. Intra- en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, discriminerende en convergerende validiteit en gevoeligheid voor verandering waren voldoende tot goed.
CONCLUSIE Het FR-instrument als onderdeel van de ROM en als maat voor sociaal-maatschappelijk functioneren kan een waardevolle aanvulling zijn op bestaande maten voor symptomatische remissie.

, , , , , , , , , , ,
hdl.handle.net/1765/87197
Tijdschrift voor Psychiatrie
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Wiersma, D., Visser, E., Bahler, M., Bruggeman, R., Delespaul, P., Van Der Gaag, M., … Mulder, C. (2015). Functionele remissie bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening; psychometrische eigenschappen van een nieuw ROM-instrument. Tijdschrift voor Psychiatrie, 57(6), 395–404. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/87197