In de afgelopen jaren is er groeiende belangstelling voor de zogenaamde levensloopbenadering. Deze benadering verschaft een nieuw perspectief van waaruit een aantal maatschappelijke vraagstukken in hun onderlinge samenhang kunnen worden bezien. Deze bijdrage bespreekt de achtergrond van deze benadering. Paragraaf 2 beschrijft een drietal ontwikkelingen die bijdragen aan de actualiteit van het levensloopperspectief: de emancipatie van de vrouw, een langere verwachte levensduur en de daarmee gepaard gaande vergrijzing, en het grote belang van menselijk kapitaal in een moderne kenniseconomie. Deze ontwikkelingen laten de bestaande instituties op het gebied van met name inkomensbescherming en arbeid niet onberoerd. Paragraaf 3 beschrijft een aantal knelpunten op deze terreinen. Deze knelpunten bieden even zovele uitdagingen voor institutionele vernieuwing in de komende jaren. Paragraaf 4 concentreert zich daarbij op mogelijke hervormingen van de huidige faciliteiten voor inkomensbescherming tijdens de levensloop. De gevolgen van de veranderingen in de levensloop voor de manier waarop arbeidsrelaties vorm worden gegeven komen aan de orde in paragraaf 5. Paragraaf 6, tenslotte, concludeert.