De geneeskunde heef t gedurende de laatste halve eeuw het karakter gekregen van informatieve geneeskunde (‘informational medicine’). Artsen hoeven niet meer zozeer te beschikken over specialistische kennis als wel weten hoe zij toegang tot die kennis kunnen krijgen. Daarbij is het van belang dat zij niet ‘grabbelen’ naar losse brokjes informatie, maar systematisch en oordeelkundig zoeken naar relevante kennis. Behalve ‘critical appraisal’-vaardigheden kunnen medisch-historische inzichten hierbij behulpzaam zijn. Medische kennis heeft namelijk een bepaalde structuur, die historisch zo is gegroeid onder invloed van bepaalde, al dan niet impliciete, vooronderstellingen en maatschappelijke krachten en belangen. Door deze onderliggende struc tuur bloot te leggen biedt de medische geschiedenis overzicht over en toont ze samenhangen in medische kennis en praktijken. Juist aan dat overzicht is in het huidige tijdperk van informatie én desinformatie grote behoef te. Dit biedt kansen voor een nieuw elan voor de rubriek ‘Historisch perspectief’ in het NTvG, vooral wanneer deze rubriek zich ontwikkelt tot een gedeeld platform voor medici en historici.

hdl.handle.net/1765/90831
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Bolt, T.C. (2016). Medische geschiedenis in het informatietijdperk : nieuw elan voor de rubriek ‘Historisch perspectief’. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Vol. 160). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/90831