Het doel van het HSHL01 project ‘Klimaat in ruimtelijke keuzes’ is om een dialoog ondersteunend afwegingskader (DAK) te ontwikkelen en toe te passen. Met dit afwegingskader kunnen de betrokken partijen gezamenlijk de lange termijn effecten van klimaatverandering op het waterbeheer in een vroegtijdig stadium en op inzichtelijke wijze meewegen in het proces van ruimtelijke planvorming. Het gaat hierbij zowel om de locatiekeuze van ruimtelijke ontwikkelingen als de inrichting van eenmaal gekozen woningbouwlocaties, bedrijventerreinen en glastuinbouwlocaties.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door Provincie Zuid-Holland, Stadsgewest Haaglanden en het Hoogheemraadschap van Delfland. Dit onderzoeksproject HSHL01 Klimaat in ruimtelijke keuzes werd uitgevoerd in het kader van het Nationaal Onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat (www.kennisvoorklimaat.nl). Dit onderzoeksprogramma wordt medegefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
hdl.handle.net/1765/93054
KvK Rapport

Dit project heeft naast dit hoofdrapport verschillende rapportages opgeleverd. Deze liggen ten grondslag aan voorliggend rapport. Exemplaren (digitaal) van deze rapportages kunnen bij stichting Kennis voor Klimaat worden opgevraagd. (www.kennisvoorklimaat.nl)


Stalenberg, B., Vreeker, R., Edelenbos, J., Verweij, S., Winsemius, H., van Herk, S., & Smid, G. (2012). Klimaat In Ruimtelijke Keuzes: Het Dialoogondersteunend Afwegingskader (DAK). KvK Rapport. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/93054